ENTERPRISE INFORMATION TOOL (EIT) | EIT PLAY | EIT PLAY+ | EIT CLOUD

REGULATORISK EFTERLEVNAD OMDEFINIERAD

 • NIS2DORA, GDPR, och mer. Upptäck kraften i hur EIT och tjänsterna EIT Play och EIT Play+  sömlöst anpassar sig till din organisation, processer, system och data, för regulatorisk (och annan) efterlevnad utifrån era unika behov och förutsättningar.

 • Säg adjö till splittrade efterlevnadslösningar och välkomna ett holistiskt system för oöverträffad effektivitet med omedelbar avkastning.

Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!

Exceptionell Helhet för Regelefterlevnad

NIS2 och DORA | GDPR | Visselblåsning | Regulatorisk efterlevnad | Interna styrdokument och rapportering 

Mindre verksamheter till koncerner | Skala upp allt eftersom

Regulatorisk efterlevnad förenklad

Läs mer

Interna styrdokument och rapportering

Läs mer

NIS2 och dora

Navigera NIS2 (2022/2555) och DORA (2022/2554)

I en tid där digital transformation är avgörande står verksamheter inför den komplexa utmaningen att följa strikta regelverk som NIS2 och DORA. EIT är en avgörande lösning, som erbjuder en helhet för att navigera dessa komplexiteter.

Nyckelfunktioner och Fördelar

 • Överblick, struktur och transparens för cybersäkerhet: EIT ger er en djupgående förståelse och tydlig översikt över era cybersäkerhetsrutiner, i enlighet med NIS2 och DORA. Plattformen erbjuder lösningar för att säkra era mest känsliga data och system, med enkel och automatisk tillämpning av skyddsåtgärder. Med EIT kan ni effektivt upptäcka sårbarheter och bedöma risker, samtidigt som ni får en samlad bild av ert säkerhetslandskap.

 • Löpande monitorering och rapportering: EIT möjliggör effektiv övervakning av era digitala tillgångar, i linje med NIS2 och DORA:s krav på cybersäkerhetspraxis. Automatiserade säkerhetskontroller distribueras till relevanta personer, vilket säkerställer en robust försvarsstrategi mot cyberhot.

 • Uppföljning och rapporter: Optimera efterlevnaden av säkerhetspolicys och regelverk, inklusive detaljerade krav från NIS2 och DORA. Genom att utnyttja riskkartor, åtgärdsplaner och säkerhetsindikatorer kan ni noggrant övervaka och rapportera era säkerhetsåtgärder såväl internt som till relevanta tillsynsmyndigheter.

 • Efterlevnad: Förstärk ert cybersäkerhetsarbete med en lösning som håller er uppdaterade om NIS2 och DORA. EIT underlättar utvecklingen av säkerhetskontroller, anpassade till de specifika krav som dessa regelverk och era interna policys ställer. EIT hjälper till att säkerställa efterlevnaden i hela verksamheten inklusive era leverantörer.

 • Riskhantering: Genom att använda EIT kan ni genomföra en integrerad riskhantering som möter NIS2 och DORA:s standarder. Identifiera och hantera hot genom att analysera och visualisera risker, och därmed minimera potentiella skador på er verksamhet och säkerställa kontinuitet.

 • Incidenthantering: Stärk er förmåga att hantera incidenter med ett system som är utformat för att uppfylla kraven i NIS2 och DORA. Förbättra ert svar på säkerhetsincidenter med anpassade arbetsflöden och systematiska hanteringsprocesser. Systemet stödjer rapporteringav kritiska och viktiga incidenter såväl internt som till relevanta tillsynsmyndigheter.

 • Utbildning: EIT har en helt integrerad e-Learningmodul för att skapa, föra ut, genomföra och följa upp kurser direkt i systemet. Kurser och utbildningsprogram kan enkelt automatiseras. Detta säkerställer er förmåga att utbilda hela verksamheten, från chefer till medarbetare, konsulter och leverantörer – vilket är en viktig kravställning i NIS2 och DORA.

 • Integration och informationsutbyte: Maximera dataåteranvändning och förenkla säkerhetshantering genom att integrera EIT med era befintliga system, allt för att uppfylla NIS2 och DORA:s krav på cybersäkerhet.

 • Kontinuitetshantering: EIT hjälper era verksamhets- och IT-processer att uppfylla NIS2 och DORA:s krav på cybersäkerhet, med särskilt fokus på att upprätthålla sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet.

 • Integrerade tjänster i EIT: EIT Play och EIT Play+ erbjuder verktyg för att snabbt omvandla interna styrdokument till hanterbar data, samt tillgång till ett omfattande bibliotek av lagar och regelverk, arbetsflöden, riskdata, klassficerings- och analysmodeller, vilket ytterligare breddar systemets funktionalitet och tillämpningsområden.

 • Proaktiv cybersäkerhet med EIT: Ta proaktiva steg för att skydda er information, i linje med NIS2 och DORA. Vårt system stödjer omfattande riskanalyser, utveckling av åtgärdsplaner, och erbjuder utbildning för att stärka er organisations cybersäkerhetskompetens.


Upplev kraften av automatiserade processer inom informations- och cybersäkerhet med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur vår lösning kan effektivisera era säkerhetsinsatser, förbättra er säkerhetsställning och skydda er organisations värdefulla tillgångar. Stärk er organisation med EIT och ligg alltid ett steg före nya säkerhetshot.

GDPR

Nu är GDPR (2016/679) enkel att efterleva

Är du orolig för komplexiteten och utmaningarna kring efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)? Sök inte längre! Vårt banbrytande system för styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC) är här för att revolutionera din organisations tillvägagångssätt för GDPR-efterlevnad.

På Acrea förstår vi vikten av att skydda personuppgifter och säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga dataskyddsregler. Vårt GRC-system är noggrant utformat för att förenkla efterlevnadsprocessen och bemyndigar din organisation att smidigt navigera genom GDPR:s komplexitet.

Nyckelfunktioner och Fördelar

 • Omfattande datamappning: Vårt GRC-system tillhandahåller intuitiv och robust funktionalitet för datamappning, vilket gör att du kan visualisera och hantera personuppgifter i hela er organisation. Med en klar förståelse för ert datalandskap kan ni identifiera potentiella efterlevnadsgap och vidta proaktiva åtgärder för att rätta till dem.

 • Policyhantering: Förenkla era GDPR-efterlevnadsinsatser med vår centraliserade modul för policyhantering. Skapa, distribuera och övervaka enkelt sekretesspolicyer, samtyckesformulär och databehandlingsavtal. Håll er uppdaterade med policyändringar och säkerställ konsekvent verkställighet i hela er organisation.

 • Riskbedömning och riskhantering: Bedömning och hantering av risker är en kritisk aspekt av GDPR-efterlevnad. Vårt GRC-system underlättar robusta riskbedömningar, identifierar potentiella sårbarheter och hjälper er att implementera effektiva riskhanteringsstrategier. Var steget före potentiella dataintrång och minimera er organisations exponering för risker.

 • Incidentrespons och rapportering: I det olyckliga fallet av ett dataintrång eller incident ger EIT er verktygen för att snabbt och effektiv hantering. Registrera och spåra incidenter, generera omfattande incidentrapporter och säkerställ tidiga meddelanden till de relevanta myndigheterna och berörda individer, som krävs av GDPR.

 • Löpande övervakning av efterlevnad: GDPR-efterlevnad är inte en engångsaktivitet utan en löpande åtagande. Vårt GRC-system tillhandahåller realtidsövervakning och rapporteringsfunktioner, vilket gör att ni kan spåra efterlevnadsstatus, identifiera framväxande risker och generera efterlevnadsrapporter smidigt. Behåll kontrollen och visa ert åtagande för dataskydd.

 • Förenklade revisioner: Förbered er för regulatoriska revisioner med självförtroende med vår GRC-systems modul för revisionshantering. Centralisera er revisionsdokumentation, spåra revisionsresultat och svara effektivt på revisionsförfrågningar. Förenkla hela revisionsprocessen, och spara tid och resurser.

 • Användarvänligt gränssnitt: Vårt GRC-system har ett användarvänligt gränssnitt, vilket säkerställer enkel adoption och navigering för användare i hela er organisation. Minimera utbildningskrav och maximera effektivitet när ni antar en mer strömlinjeformad strategi för GDPR-efterlevnad.


Låt inte GDPR-efterlevnad hålla dig vaken om natten. Med vårt GRC-system kan ni uppnå och upprätthålla efterlevnad smidigt, samtidigt som ni fokuserar på era kärnverksamhetsmål. Bemyndiga er organisation att skydda personuppgifter, öka kundförtroendet och undvika kostsamma påföljder.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäcka hur vårt GRC-system kan transformera ert tillvägagångssätt för GDPR-efterlevnad. Tillsammans bygger vi en stark grund för dataskydd och regulatorisk efterlevnad i er organisation!

visselblåsning

Aktivera visselblåsningstöd som följer EU:s direktiv (2019/1937)

Efterlevnad av Europeiska Unionens (EU) visselblåsardirektiv (2019/1937) är av yttersta vikt för organisationer som verkar inom EU. På Acrea förstår vi komplexiteten och utmaningarna med att säkerställa efterlevnad av detta direktiv. Därför har vi utvecklat EIT, som är utformat för att hjälpa organisationer att uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv.

Effektivisera efterlevnad av visselblåsarregler

 • Visselblåsarrapporteringssystem: EIT tillhandahåller en robust plattform för att inrätta och hantera visselblåsarrapporteringssystem i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv. Förenkla processen att ta emot och hantera visselblåsarrapporter, med säkerhet för konfidentialitet, anonymitet och säker datahantering. Lätt att integrera med ert intranät eller andra system.

 • Konfidentialitet och dataskydd: Konfidentialitet och dataskydd är nyckelaspekter av EU:s visselblåsardirektiv. EIT inkluderar stränga säkerhetsåtgärder för att skydda känslig visselblåsarinformation. Se till att följa dataskyddsförordningar och inge förtroende hos visselblåsare att deras identiteter och information är skyddade.

 • Hantering av visselblåsarfall: Hantera effektivt visselblåsarfall med EIT:s omfattande kapabiliteter för ärendehantering. Spåra och dokumentera ärendedetaljer, framsteg och resultat i en centraliserad och säker miljö. Effektivisera samarbete kring ärenden, tilldela uppgifter och behåll en revisionsslinga för ansvar och transparens.

 • Dokumentation och efterlevnadsjournal: EIT möjliggör för organisationer att upprätthålla korrekt och omfattande dokumentation som krävs för efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv. Lagra och hantera register över visselblåsarrapporter, utredningar och vidtagna åtgärder, vilket underlättar enkel åtkomst och beredskap för revision.

 • Rapportering och analys: Generera detaljerade rapporter och analyser om visselblåsaraktiviteter och trender med hjälp av EIT. Få insikter om volymen, arten och lösningen av visselblåsarfall. Använd dessa insikter för att identifiera förbättringsområden, bedöma effektiviteten i ditt efterlevnadsprogram och fatta datadrivna beslut.

Stärk visselblåsare och minska risker

 • Anonym rapportering: EIT underlättar anonym rapportering, vilket gör att visselblåsare kan lämna rapporter utan att avslöja sin identitet. Uppmuntra till en kultur av transparens och ansvar genom att erbjuda en säker och konfidentiell kanal för anställda, intressenter och tredje parter att rapportera bekymmer.

 • Skydd av visselblåsare: EIT hjälper organisationer att efterleva skyddsbestämmelserna för visselblåsare i EU:s visselblåsardirektiv. Inför åtgärder för att förhindra repressalier mot visselblåsare, säkerställa att deras rättigheter skyddas och främja en miljö där individer känner sig trygga att rapportera felaktigheter.

 • Riskbedömning och minimering: EIT innehåller funktioner för riskbedömning för att identifiera och minska potentiella risker kopplade till visselblåsning. Bedöm påverkan och sannolikheten för risker relaterade till repressalier, skada på ryktet eller juridisk icke-efterlevnad. Utveckla strategier för riskminimering och förbättra organisationens integritet och efterlevnadspraxis.

 • Notifieringar och påminnelser om efterlevnad: Håll dig informerad och aktuell med efterlevnadskrav genom EIT:s funktion för notifieringar och påminnelser. Ta emot larm om viktiga datum, rapporteringsskyldigheter och åtgärder som krävs för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv.

 • Integration och skalbarhet: EIT är utformat för sömlös integration med din befintliga efterlevnadsinfrastruktur. Lätt att integrera med intranät, verktyg för ärendehantering och andra relevanta plattformar. Skala lösningen för att möta din organisations växande behov och anpassa dig till framtida regeländringar.


Säkerställ efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) och bemyndiga visselblåsare att rapportera oegentligheter med självförtroende. Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT kan effektivisera era insatser för visselblåsarefterlevnad, minska risker och främja en kultur av integritet och transparens inom er organisation. Lita på EIT för att stödja er resa mot efterlevnad och skydda visselblåsares rättigheter.

REGULATORisk efterlevnad

Regulatorisk efterlevnad förenklad

I dagens komplexa regleringsmiljö är att uppnå och upprätthålla efterlevnad hög prioritet för organisationer. På Acrea förstår vi de utmaningar ni står inför, och därför har vi utvecklat EIT. Vår toppmoderna lösning är utformad för att strömlinjeforma ansträngningarna för regleringsmässig efterlevnad samtidigt som vi utnyttjar kraften i automatisering genom vår innovativa tjänst EIT Play+.

Generella fördelar med EIT

 • Centraliserad efterlevnadsstyrning: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att hantera och övervaka regleringsmässig efterlevnad inom hela er organisation. Strömlinjeforma efterlevnadsaktiviteter, spåra regleringsändringar och behåll en omfattande översikt över er efterlevnadsstatus. Förenkla er efterlevnadsstyrningsprocess och öka effektiviteten.

 • Regleringsmässig kartläggning och gap-analys: Förbered ert regulatoriska landskap genom att utnyttja EIT:s förmåga till regleringsmässig kartläggning och gap-analys. Mappa enkelt efterlevnadskrav till era interna kontroller och processer, identifiera luckor och utveckla målinriktade åtgärdsplaner. Säkerställ efterlevnad av specifika branschregler och standarder. 

 • Hantering av policys och procedurer: Förenkla skapandet, distributionen och hanteringen av policys och procedurer med EIT. Se till att er organisations policys är aktuella, lättillgängliga och i linje med regleringskrav. Övervaka acceptans av policys och tillhandahåll bevis för policyefterlevnad vid behov.

 • Övervakning och rapportering av efterlevnad: EIT erbjuder realtidsövervakning och rapporteringsfunktionalitet, vilket gör det möjligt för er att följa efterlevnadsindikatorer, identifiera potentiella problem och generera omfattande efterlevnadsrapporter. Få värdefulla insikter i er organisations efterlevnadsställning och åtgärda eventuella luckor eller brister snabbt.

 • Auditberedskap: Förbered er för efterlevnadsrevisioner med självsäkerhet med hjälp av EIT:s modul för revisionshantering. Behåll ett organiserat arkiv av revisionsdokumentation, spåra revisionsfynd och strömlinjeforma revisionsresponser. Säkerställ en smidig revisionsprocess och visa er organisations engagemang för efterlevnad.


Fördelar av automatisering med EIT Play+

Utöver de generella fördelarna med EIT-plattformen förstärks vår lösning av automatiseringsförmågan hos EIT Play+-tjänsten. Så här kan EIT, i kombination med EIT Play+, hjälpa er:

 • Automatiserade uppgifter för efterlevnad: EIT integreras sömlöst med EIT Play+, vilket gör att ni kan automatisera rutinmässiga efterlevnadsuppgifter. Dra nytta av automatiseringens kraft för att strömlinjeforma datainsamling, utföra riskbedömningar, övervaka kontroller och generera efterlevnadsrapporter. Frigör värdefulla resurser och fokusera på högvärdiga aktiviteter.

 • Regelbaserade arbetsflöden: EIT Play+-tjänsten tillhandahåller regelbaserade arbetsflöden som möjliggör intelligent automatisering av efterlevnadsprocesser. Definiera regler och triggers inom systemet för att automatisera efterlevnadsuppgifter, såsom granskning och godkännande av policys, hantering av händelser och ändringskontroll. Säkerställ en konsekvent och effektiv utförande av efterlevnadsaktiviteter.

 • Realtidsövervakning av efterlevnad: Med EIT Play+-tjänstens möjligheter till realtidsövervakning samlar EIT kontinuerligt in och analyserar data, flaggar potentiella efterlevnadsproblem. Få omedelbara varningar och meddelanden om icke-efterlevande aktiviteter, vilket gör att ni kan vidta omedelbara rättelseåtgärder och minimera efterlevnadsrisker.

 • Intelligenta analyser och insikter: Utnyttja kraften hos datanalyser och smart intelligens med EIT Play+-tjänsten. EIT använder denna kapacitet för att tillhandahålla handlingsbara insikter och förutsägande analyser, vilket gör att ni proaktivt kan identifiera efterlevnadstrender, upptäcka avvikelser och fatta datadrivna beslut för att stärka ert efterlevnadsprogram.

 • Förbättrad effektivitet och noggrannhet: EIT Play+-tjänstens automatiseringsförmåga minskar manuell ansträngning och mänskliga fel i efterlevnadsprocesser. Genom att automatisera datainmatning, dokumentation och repetitiva uppgifter kan ni förbättra noggrannheten, minska efterlevnadsrelaterade fel och optimera resursanvändningen. Fokusera på strategiska initiativ istället för tråkiga administrativa uppgifter.


Låt inte regleringsmässig efterlevnad bli en börda. Omfamna vårt banbrytande EIT-system, förstärkt av EIT Play+-tjänstens automatiseringsförmåga, för att strömlinjeforma efterlevnadsansträngningar, säkerställa efterlevnad av regleringskrav och utnyttja automatiseringens kraft för större effektivitet och noggrannhet.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT, i kombination med EIT Play+, kan omvandla era regleringsmässiga efterlevnadspraktiker. Strömlinjeforma efterlevnaden, förbättra automatiseringen och uppnå regleringsmässig excellens som aldrig förr!

interna styrdokument och rapportering

Styrförmåga på riktigt

I dagens snabbrörliga affärsmiljö är det avgörande för organisationer att upprätthålla efterlevnad av interna styrdokument för att uppnå sina strategiska mål. På Acrea förstår vi de utmaningar ni står inför när det gäller att hantera och säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer. Det är därför vi har utvecklat EIT, förstärkt av vår världsunika tjänst EIT Play, för att revolutionera era processer för efterlevnad av interna styrdokument.

Generella fördelar med EIT

 • Centraliserad efterlevnadsstyrning: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att effektivt hantera och övervaka efterlevnad av interna styrdokument. Förenkla efterlevnadsstyrningsprocessen genom att säkerställa enhetlig efterlevnad över hela organisationen och främja samstämmighet med strategiska mål.

 • Medvetenhet och utbildning om policys: Se till att medarbetare är välinformerade och efterlevande av interna riktlinjer genom vårt GRC-systems funktioner för medvetenhet och utbildning om policys. Distribuera policys enkelt, spåra medarbetarnas rapportering och tillhandahåll utbildningsmaterial för att öka förståelsen och efterlevnaden. Främja en kultur av efterlevnad inom er organisation.

 • Flöde för granskning och godkännande av dokument: Vårt GRC-system möjliggör strömlinjeformade arbetsflöden för granskning och godkännande av dokument. Automatisera processen, tilldela granskare, följ framsteg och få aviseringar för väntande godkännanden. Säkerställ effektivt samarbete mellan intressenter, minska fördröjningar och säkerställ tidig efterlevnad av interna riktlinjer.

 • Övervakning och rapportering av efterlevnad: Övervaka efterlevnad av interna styrdokumentmed EIT:s realtidsövervaknings- och rapporteringsfunktioner. Följ efterlevnad av dokumentkrav, identifiera icke-efterlevnadsproblem och generera omfattande efterlevnadsrapporter. Få värdefulla insikter om efterlevnadstrender och åtgärda eventuella luckor eller brister snabbt.

Fördelar av automatisering med EIT Play

Utöver de generella fördelarna med EIT, förstärks vår lösning av automatiseringsförmågan hos vår världsunika tjänst EIT Play. Så här kan EIT, i kombination med EIT Play, hjälpa er:

 • Strömlinjeformad integration med befintliga processer: EIT Play-tjänsten integreras sömlöst med er organisations befintliga dokumentarbetsflöden och processer. Ni kan fortsätta arbeta med era beprövade dokumenthanteringsmetoder. Det finns ingen anledning till större förändringar eller störningar, vilket möjliggör en smidig övergång till EIT Plays förbättrade automatiseringsförmåga.

 • Automatisk transformation av dokument: Med EIT Play-tjänsten blir det enkelt att omvandla dokument till strukturerad data. Dra helt enkelt era dokument till EIT Play-tjänsten, och den extraherar och organiserar automatiskt innehållet till strukturerad data. Säg adjö till manuell datainmatning och arbetskrävande processer. Omfamna ett mer effektivt och noggrant tillvägagångssätt för dokumenttransformation.

 • Datadriven styrning: Den strukturerade data som genereras av EIT Play-tjänsten möjliggör datadriven styrning. Dra nytta av kraften i analys och rapportering för att få värdefulla insikter från era interna styrdokument. Identifiera mönster, trender och efterlevnadsluckor. Fatta informerade beslut och vidta proaktiva åtgärder för att stärka styrningen, riskhanteringen och efterlevnadspraktikerna inom er organisation.

 • Förbättrad tillgänglighet och sökbarhet: Navigera genom strukturerad data med lätthet och snabbhet, spara tid och förbättra produktiviteten i era efterlevnadsansträngningar.

 • Förbättrad övervakning av efterlevnad: Den strukturerade data som tillhandahålls av EIT Play-tjänsten underlättar omfattande efterlevnadskontroll. Övervaka och analysera efterlevnadsmetriker, spåra dokumentefterlevnad och identifiera proaktivt förbättringsområden. Få en holistisk vy över er organisations efterlevnadslandskap och säkerställ proaktiv styrning av interna styrdokument.

 • Tids- och resursbesparingar: Med EIT Play-tjänstens automatiseringsförmåga sparar ni värdefull tid och resurser. Den automatiserade transformationen av dokument till strukturerad data eliminerar behovet av manuell datainmatning, vilket minskar fel och ökar effektiviteten. Tilldela era resurser till uppgifter med högre värde samtidigt som EIT Play hanterar de tidskrävande och repetitiva aspekterna av dokumenthanteringen.


Omfamna kraften i automatisering med EIT Play för att förbättra er organisations efterlevnadspraktiker. Upplev den sömlösa integrationen, problemfri dokumenttransformation och datadriven styrning som EIT, förstärkt av EIT Play, har att erbjuda.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT och EIT Play kan revolutionera era processer för efterlevnad av interna styrdokument. Maximera effektiviteten, lås upp insikter och driva er organisation mot efterlevnadsexcellens med EIT och EIT Play.